Algemene voorwaarden

Artikel1: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een vestiging van Theo Komen en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Theo Komen (hierna te noemen “de deelnemer”).
2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.
Artikel 2: Aanmelding en Theo Komen-pas
1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of in te vullen bij de receptie in het fitnesscentrum. Het proeflidmaatschap vangt aan, nadat Theo Komen het inschrijfformulier heeft ontvangen op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. De overeenkomst gaat na de proefmaand automatisch over in een definitief abonnement voor de duur van minimaal zes maanden; (vervalt bij jeugdcontract tot 16 jaar)ziging Aanvullende/Afwijkende voorwaarden voor diverse Facebook Actie(s) per 1-9-2013: Geen proefmaand en een 12 maanden contract!!
2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant-deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De aspirant- deelnemer krijgt bericht van Theo Komen zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
3. Voor de eerste training bij Theo Komen ontvangt de deelnemer op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de Theo Komen-pas. Uitsluitend op vertoon van een geldige Theo Komen-pas krijgt een deelnemer toegang Theo Komen.
4. Jongeren tussen de 14 en 16 jaar, die in bezit zijn van een Theo Komen-pas, krijgen uitsluitend toegang tot Theo Komen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder.
5. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de Theo Komen-pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar.
6. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Theo Komen-pas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsjaar onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van € 12,50 worden verkregen.
7. Een pashouder die opnieuw een fitnessabonnement wil afsluiten bij Theo Komen is opnieuw administratiekosten verschuldigd.
Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
1. Een lidmaatschap bij Theo Komen zal altijd op de 1e van de maand ingaan en is altijd voor de duur van 6 maanden met stilzwijgende verlenging van telkens 6 maanden.
2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnementuithandengegeven.Allekostendiehiervoorgemaaktworden,meteenminimumvan€150,=, zijnvoor rekening van de deelnemer.
4. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
5. De Theo Komen-pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer kan dan de toegang tot Van Theo Komen worden geweigerd. Theo Komen is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
6. Theo Komen behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met on-middellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 6, lid 1.

Artikel 4: Trainingstijden
1. Theo Komen behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door Theo Komen, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Theo Komen gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 5: Wijziging van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap kan op elk moment worden uitgebreid met een aanvullend abonnement, bijvoorbeeld zonnebank, sauna of Budosporten.
2. Bij een uitbreiding van het lidmaatschap gaat de deelnemer opnieuw een 6 maanden contract aan voor het totale abonnement, te rekenen vanaf het moment van ingaan van het extra abonnement.
3. Een aanvullend abonnement kan worden opgezegd door schriftelijk op te zeggen bij Theo Komen.
4. Een aanvullend abonnement kan worden beëindigd per de datum waarop het abonnement afloopt, met inachtneming van lid 2 van dit artikel.

Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap
1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Theo Komen.
2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 5, lid 2.
3. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 5, lid 2.
4. Theo Komen behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid
1. Theo Komen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Theo Komen, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
3. Theo Komen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
5. Tevens zal de deelnemer Theo Komen vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 8: Huisregels
1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Theo Komen -vestiging en hiernaar te handelen.
2. De algemene voorwaarden en de huisregels van de Theo Komen-vestiging staan op de website van Theo Komen en zijn bij de receptie van de Theo Komen-vestiging op te vragen.

Artikel 9: Persoonsgegevens
1. Theo Komen verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Theo Komen kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Theo Komen door middel van een schriftelijke kennisgeving of afmelden via de “Theo Komen Club Nieuwsbrief”.
2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Theo Komen zijn opgenomen. Theo Komen en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 10: Rechtstoepassing
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Theo Komen aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Theo Komen, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de Theo Komen-vestiging is gevestigd.
3. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Theo Komen te accepteren.